no
Bærekraft fra Norco Interior

Bærekraft

SIAS Contract har fokus på bærekraftig utvikling. Dette er en naturlig del av vår forretningsvirksomhet og en viktig del av alt vi kan tilby. Vi samarbeider og fornyer oss kontinuerlig for en bærekraftig fremtid. Vi har klare mål og ambisjoner for vår egen virksomhet når det gjelder bærekraftig forretningsutvikling, effektivitet i verdikjeden, gode arbeidsforhold og forretningsetikk.

01

Bærekraftig virksomhet

Bærekraftig forretningsutvikling betyr at SIAS Contract gjennom sitt konsept og produktportefølje kan bidra til et mer bærekraftig forretningsmiljø gjennom energi- og kostnadsbesparelser i sine produkter og systemer, samt ved å fortsette å utvikle mer bærekraftige interiørløsninger for fremtiden.

Avgjørelser vi tar hver dag har betydning for miljøet og for menneskene vi møter. Vi tror ikke at man står sterkt alene, men at vi sammen har mulighet til å påvirke. Vi bidrar til et mer bærekraftig forretningsmiljø ved å benytte energi- og kostnadsbesparende systemer og ved å utvikle bærekraftige interiørløsninger for fremtiden. Produktene vi leverer skal ta størst mulig hensyn til miljøet gjennom hele produktets livsfaser.

Sammen med våre kunder vil vi utvikle produkter som gjenspeiler deres og våre verdier. Sammen med våre leverandører utfordrer vi og har fokus på bærekraftig produksjon og materialer. Vi fører en åpen og transparent dialog med kontinuerlig arbeid for å oppnå forbedringer hos oss selv og våre underleverandører.

Vårt fokus på bærekraft påvirker både mennesket og miljøet positivt og det er derfor en viktig faktor for å sikre langsiktige suksess.

02

Effektivitet i virksomheten

SIAS Contract vil bidra til større effektivitet for hele verdikjeden gjennom ansvarlige valg av leverandører, råvarer, produksjonsprosesser og transport. I mange år har konsernets selskaper akseptert miljø- og samfunnsansvar og vi strekker oss mot å oppnå langsiktig bærekraftig drift.

Krav til bærekraft hos leverandører
Å sikre bærekraft gjennom hele verdikjeden er viktig for SIAS Contract. Vi arbeider aktivt med våre samarbeidspartnere og stiller krav til at deres virksomheter oppfyller de samme kravene til bærekraft som vi selv bestreber.

Energieffektiv produksjon
For en produsent som SIAS Contract er detviktig å både redusere energiforbruket generelt og at andelen av fornybar energi økes. Det utføres aktivt arbeid innen disse områdene; både ut i fra et miljøperspektiv og med tanke på kostnadseffektivitet. Konsernets produksjonsanlegg er oppdatert med moderne systemer for å redusere energiforbruket og for å øke effektiviteten til ressurser som benyttes.

Transport
En betydelig del av SIAS Contracts indirekte utslipp kommer fra transport til og fra produksjonsanleggene. Vi arbeider aktivt for å redusere utslipp samtidig som det sikres effektiv transport. SIAS Contracts lokale tilstedeværelse og nærhet til produksjonsanleggene reduserer godstransport og kostnader for våre kunder. Vi benytter oss av muligheten til å kjøpe og produsere lokalt og å dermed minimere vårt fotavtrykk.

03

Forretningsetikk

Gjennom SIAS Contracts retningslinjer har alle ansatte et tydelig regelverk for forretningsetikk. Etiske retningslinjer blir også kommunisert til konsernets leverandører i form av en konserndekkende leverandørpolicy.

I henhold til Code of Conduct har SIAS Contract nulltoleranse for alle former for bestikkelser og korrupsjon.

Gjennom Sias Contract retningslinjer har alle ansatte et tydelig regelverk for forretningsetikk. Etiske retningslinjer blir også kommunisert til konsernets leverandører i form av en konserndekkende leverandørpolicy. I henhold til Code of Conduct har SIAS Contract nulltoleranse for alle former for bestikkelser og korrupsjon.

SIAS Contract gjennomgår og evaluerer jevnlig interne kontroller i alle selskaper, noe som trygger en hensiktsmessig og effektiv drift, pålitelig finansiell rapportering og overholdelse av lover og forskrifter.

• Code of Conduct

• Overholdelse av lover og forskrifter

• Antikorrupsjon

• Verdivurderingsplattform

04

Arbeidsmiljø

SIAS Contract skal tilby trygge og sunne arbeidsforhold. De ansatte i SIAS Contract er konsernets viktigste ressurser og vår ambisjon er å være en ansvarlig og attraktiv arbeidsgiver som beholder og utvikler de ansatte.

Vi tilstreber å arbeide for bærekraft i forhold til forretninger, mennesker og miljø. Vi har som mål å tilby en hyggelig og attraktiv arbeidsplass preget av gode arbeidsforhold, like muligheter og et trygt og sunt miljø.

• Helse, miljø og sikkerhet

• Ferdighetsutvikling og karrieremuligheter

• Likestilling og mangfold

• Gode forhold på leverandørstadiet

SIAS Contract er siden 2023 eid av Norco Interior-gruppen.Contracts ansatte skal bidra til et sunt og trygt arbeidsmiljø for seg selv og for sine kollegaer. Det forventes at alle utøver sitt arbeid trygt, følger instruksjoner og prosedyrer og innrapporterer eventuell risiko og hendelser som oppstår som ikke følger gjeldende Code of Conduct.

Det overordnete ansvaret for arbeidsmiljøet ligger hos konsernsjefen. I hvert selskap i konsernet er det daglig leder som har ansvaret.