no

Åpenhet og bærekraftig verdiskapning

Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger, les mer om åpenhetsloven

Åpenhet og bærekraftig verdiskapning

Lov om virksomheters åpenhet, arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven) trådte i kraft 1. juli 2022. Loven pålegger større virksomheter plikter for å fremme sosial bærekraft i virksomhetene selv og virksomhetenes leverandørkjeder: 

  • Plikt til å utføre aktsomhetsvurderinger (jf. lovens § 4) 
  • Plikt til å redegjøre for aktsomhetsvurderinger (jf. lovens § 5) 
  • Plikt til å etterkomme “enhvers” rett til informasjon (jf. lovens § 6) 

SIAS Contract AS er omfattet av åpenhetsloven, og har utført aktsomhetsvurderinger i tråd med lovens krav. I denne rapporten finnes redegjørelsen for aktsomhetsvurderingene i henhold til Åpenhetsloven.

Det er per dags dato ikke identifisert noen negative funn i aktsomhetsvurderingene.

Sosialt ansvar er en pågående prosess og vi vil fortsette kartleggingen av risiko for å adressere potensielle problemområder og iverksette tiltak for å forhindre negativ påvirkning.

Generell informasjon

SIAS Contract AS er et av Norges største firmaer innen butikkinnredning og design til det Skandinaviske marked. Vi har kontorer både i Oslo og på Hamar med til sammen 31 ansatte og med en omsetning i 2022 på 295 000 000 NOK.

Vi har en egen eid fabrikk i Polen med både stål- og trevareproduksjon.

SIAS Contract eies av Accent Equity Funds

Accent Equity har forpliktet seg til å sette vitenskapsbaserte utslippsreduksjonsmål i tråd med Parisavtalens mål å begrense global oppvarming til 1,5°C.

Accent Equity sine overordnede prinsipper er:

  • Ta hensyn til miljø-, folkehelse-, sikkerhets- og sosiale forhold knyttet til potensielle investeringer og eierforhold.
  • Opprettholde strenge rammer i alle ledd som forbyr bestikkelser og andre upassende betalinger i henhold til lov og OECD’s retningslinjer.
  • Respektere menneskerettighetene til de som er berørt av investeringsaktivitetene og ta grep for å beskytte mot investeringer til fordel for selskaper som bruker barne- eller tvangsarbeid eller opprettholder diskriminerende retningslinjer.
  • Ha tillitt til styringsstrukturer som tillater hensiktsmessig innsikt, revisjon, risikostyring og minimering av interessekonflikter.

Dokument for etiske retningslinjer

Alle ansatte har signert dokument for etiske retningslinjer (Code of Conduct)

Alle nye leverandører må akseptere og signere dokument for etisk standard for leverandører (Supplier Code of Conduct). Standarden inkluderer krav til arbeidsforhold, menneskerettigheter, lønn, tvangsarbeid, organisasjonsfrihet osv. Og er basert på Whistleblower-system.

SIAS Contract AS har et eget varslingssystem som er lett tilgjengelig for alle ansatte for å kunne rapportere mistenkte eller faktiske brudd på selskapets retningslinjer, interne rutiner eller lover slik at urettmessigheter kan rettes umiddelbart. Varslingene sendes til et eksternt selskap som håndterer disse. Dette er for å fremme høy standard for åpenhet, ærlighet og ansvarlighet.

Ikke-diskriminering og likestilling

Vi erkjenner at prinsippene for ansettelse bør være basert på personlige evner og kvalifikasjoner, uten diskriminering knyttet til kjønn, kjønnsidentitet eller uttrykk, etnisitet, religion eller tro, funksjonshemming, seksuell legning eller alder. Vi erkjenner også at bevis støtter at mangfoldige og inkluderende arbeidsplasser har en tendens til å ta bedre forretningsbeslutninger og gjøre mer attraktive arbeidsplasser.Vi fremmer mangfoldige arbeidsplasser, og har nulltoleranse for enhver form for diskriminering eller trakassering.

Accent Equity - bærekraft

Accent Equity sine 4 grunnpilarer gjelder for alle selskapene de eier og investerer i, derfor er SIAS Contract AS også underlagt disse. Under har vi presentert en forenklet struktur på hvordan vi adresserer bærekraftspørsmålene der vi tror at vår innvirkning vil være størst:

Trygge og bærekraftige arbeidsmiljøer

Vi erkjenner at alle arbeidsplasser skal være trygge og sikre, og støtte et sunt arbeidsliv enten det er fysisk, mentalt eller sosialt, og at det å minimere risikoen for yrkesskader eller yrkessykdommer er en grunnleggende del av å skape bærekraftig verdi.Vi fremmer trygge arbeidsmiljøer i alle porteføljeselskaper, inkludert forebygging av skader og arbeidsrelatert sykdom. Vi oppfordrer porteføljeselskaper til å søke etterlevelse av denne praksisen av sine respektive forretningspartnere, leverandører og kunder.

Miljø og klima

Vi tilstreber å redusere miljørisiko og klimapåvirkning ved å gjennomføre regelmessige evalueringer av risiko og muligheter i porteføljeselskapenes virksomhet, prosesser, produkter og leverandørkjede samt innlemme miljø- og klimaanalyser i prosessen for investeringsevalueringer og beslutningstaking.Vi oppfordrer alle porteføljeselskaper til å utvikle sin praksis for å redusere karbonintensiteten og energibruken, og minimere avfallsgenerering.

Anti-korrupsjon og interessekonflikter

Vi tolererer ikke noen form for korrupsjon eller bestikkelser. Uansett hvor vi opererer, håndheves og kreveseffektive kontroller og tiltak av porteføljeselskapene gjennom systemer for internkontroll.

Forebygging av hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme eller brudd på sanksjonsrelaterte regler. Oppmuntre til opplæring av ansatte, inkludert prosesser for å eskalere og rapportere problemer.

Vi erkjenner at forretningsaktiviteter som skaper en konflikt mellom eiere eller andre interessenter og ansattes personlige interesser er uakseptable og forventer at Accent Equity Partners, ansatte og porteføljeselskaper opprettholder et høyt nivå av integritet.

Vi krever at passende systemer er på plass i porteføljeselskaper for å rapportere og eskalere alle mistenkte forseelser, inkludert mistanke om bestikkelser, svindel eller annen kriminell aktivitet, rettsfeil, helse- og sikkerhetsrisiko, skade på miljøet og brudd på juridiske normer eller faglige forpliktelser.Vi støtter og utøver slike fullmakter som den måtte ha for å beskytte varslere.

Forankring av ansvarlig forretningsdrift i virksomheten

Åpenhetsloven skal sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan vi jobber for å sikre at vi respekterer grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i vår egen virksomhet og i hele leverandørkjeden vår. Loven bygger på OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Det innebærer blant annet at vi gjennomfører aktsomhetsvurderinger som følger de 6 trinnene under.

OECD (norsk: Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling)

Som tidligere nevnt, henter vi innredning primært fra vår egeneide fabrikk, slik at de samarbeidspartnerne vi har utover dette er til mindre innkjøp. Det innebærer at flere av disse ikke er kontraktsfestede samarbeidspartnere. Men er allikevel ansvarlige leverandører som vi gjerne har benyttet i mange år og kjenner godt. Disse er hovedsakelig lokalisert i Scandinavia.

For å kunne gjennomføre gode aktsomhetsvurderinger, har vi systematisert den kunnskapen vi allerede har om virksomhetene. Dernest har vi vurdert om virksomheten er involvert i områder hvor risikoen for menneskerettskrenkelser er høy.

Noen av leverandørene er virksomheter med veldig åpen og transparent varelinje fra råvare og til levering. Mens andre har fylt ut et redegjørelsesskjema fra oss. Slik har vi fått innhentet den informasjon vi behøver for å sikre redegjørelsesplikten vi har.

De vi benytter som leverandører må akseptere og signere konsernets etiske standart (Supplier Code of Conduct). Alle våre leverandører forplikter seg her til å følge internasjonale standarder for menneskerettigheter og anstendig arbeid.

Risikokartlegging

Formålet med våre interne systemer for risikostyring er å identifisere, vurdere, håndtere og følge opp risiko. Denne risikoen handler om risiko for brudd på menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold. Og videre om vi bidrar indirekte eller direkte til brudd på disse gjennom vår drift eller gjennom våre samarbeidspartnere eller leverandører.

Iverksette tiltak mot negative konsekvenser

Dersom vi oppdager eller mistenker funn av negative konsekvenser for menneskerettigheter internt i virksomheten, så har vi et «whistle-blower»-system hvor ansatte kan melde inn anonymt til et eksternt foretak som vil iverksette tiltak øyeblikkelig.

Om vi oppdager dette utenfor virksomheten, så er en del av tiltakene å utarbeide en felles plan for å stanse/redusere den negative påvirkningen i fellesskap med leverandøren. Vi vil forsøke å opprettholde forretningsforbindelsen mens risikoreduserende tiltak pågår, men om vi ikke opplever bedring, kan vi bryte forretningsforholdet midlertidig i påvente av bedring eller, i verste fall, etter mislykkede forsøk på å avbøte og redusere skade, evt. hvis skaden er svært alvorlig, avslutte samarbeidet.